DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie
zaprasza rodziców na zebranie,
które odbędzie się 20 września br. (czwartek) o godz. 16.00.REKRUTACJA 2018/2019
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów

Szanowni Państwo,

W dniu 9 listopada 2015r. w trakcie obrad uroczystej sesji Rady Gminy Łysomice podjęte zostały dwie uchwały:
1. Uchwała Nr XIV/80/2015 w sprawie Programu Stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice,
2. Uchwała  Nr XIV/81/2015  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice.

Pierwsza z uchwał zakłada powstanie Programu Stypendialnego, którego celem jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, zamieszkałych  na terenie Gminy Łysomice. Wsparcie uczniów odbywać się będzie poprzez udzielenie im pomocy finansowej w formie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe.
Druga z podjętych uchwał określa szczegółowe warunki przyznawania tychże stypendiów dla zdolnych uczniów, którzy:

1) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,20- w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,00 –w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
c) 4,80 –w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,
2) spełnili co najmniej jedno z poniżej wymienionych kryteriów:
a) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego przynajmniej o zasięgu wojewódzkim, zwalniający ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej lub z części egzaminu gimnazjalnego,
b) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
c) uzyskali tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Uchwała Nr XIV/81/2015 będzie obowiązywać od dnia 3 grudnia 2015r. i obejmie uczniów, którzy uzyskali w/w osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwał oraz składania wniosków przez osoby spełniające kryteria do otrzymania stypendium, w terminie od 3 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015r.

Dodatkowych  informacji udziela Magdalena Kwaśniewska, inspektor ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Łysomice, te. 56 678 32 22 wew.39.Rządowy program pomocy uczniom
WYPRAWKA SZKOLNA 2015


W sekretariacie szkoły można odbierać wnioski
o przyznanie pomocy finansowej
w ramach programu "Wyprawka szkolna".
Wniosek oraz niezbędne informacje dostępne są w szkole
oraz na stronie internetowej.


·        W sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły jest do pobrania druk wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów:

             - klasy III,

- klasy III, V i VI:

    słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących,

    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z wyżej wymienionych,

którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 

·  Kryterium dochodowe dla uczniów klasy III zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami, a także uczniów klasy III z rodzin gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa (m.in. bezrobocie, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm).

 

·        Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (zakład pracy, pomoc społeczna, ZUS, itd.).
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku uczniów klasy III przekraczających kryterium dochodowe, gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

·        Jednym z warunków do uzyskania pomocy jest posiadanie dowodu zakupu podręczników, tj. faktury wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunku, paragonu.

Wnioski należy składać w Szkole Podstawowej w Ostaszewie do dnia 7 września 2015 r. (poniedziałek).Szczegółowych informacji udzielamy w kancelarii szkoły:

tel. 56  674 02 56
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Ostaszewo 42
87-148 Łysomice
Kolonie Piła Młyn 2015- informacje dla uczestników

 

1.   Wyjazd z Łysomic dnia 17 sierpnia 2015 roku ok. godziny 12.00,  zbiórka przed Urzędem Gminy w Łysomicach o godz. 11.30.

2.     Powrót  do Łysomic 26 sierpnia 2015 roku ok godziny 15.00.

3.     Każdy uczestnik zabiera ze sobą legitymację szkolną.

4.     Ubiór:
1. Dwie pary obuwia pełnego (na zmianę, w razie zamoknięcia jednej pary)
2. Strój do zajęć w-f i strój kąpielowy
3. Kurtka przeciwdeszczowa
4. Ręcznik, przybory higieniczne.

5.       Telefon do kierownika kolonii-pana Rafała Mazurkiewicza- 600 821 018

 Wersja PDF do pobraniaREKRUTACJA 2015/2016
HARMONOGRAM PRACY W CZASIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
16.03.2015 – 18.03.2015

 

Data

 

Klasy

 

Czas trwania rekolekcji

 

Godzina wyjazdu/ miejscowość

 

Odpowiedzialni

 

 

 

 

Poniedziałek

16.03.2015

 

III – VI

 

10.00 – 11.45

 

64 uczniów

 

9.30 – Ostaszewo

9.45 – Grzywna

 

11.40 – wyjazd z Grzywny

 

Alicja Ciesielska

Milena Szyderska

Jolanta Siwek

Beata Przybyła

Anna Górska

 

,,0’’ – II

 

12.15 – 13.45

 

46 uczniów

 

11.45 – Zęgwirt

11.50 – Wytrębowice

11.55 – Julianka

12.00 - Ostaszewo

12.15 – Grzywna

13.45 – wyjazd z Grzywny (powrót z kościoła)

 

 

 

Ewa Kalinowska

Anna Żakowiecka – Brucka

Monika Wysakowska

Elżbieta Belzyt

 

 

 

 

 

 

Wtorek

17.03.2015

 

III – VI

 

10.00 – 11.45

 

64 uczniów

 

9.30 – Ostaszewo

9.45 - Grzywna

 

11.40 – wyjazd z Grzywny

 

Jolanta Siwek

Monika Wysakowska

Anna Wińska

Zenona Wilczewska

Elżbieta Belzyt

Anna Górska

 

 

,,0’’ – II

 

12.15 – 13.45

 

46 uczniów

 

11.45 – Zęgwirt

11.50 – Wytrębowice

11.55 – Julianka

12.00 - Ostaszewo

12.15 – Grzywna

13.45 – wyjazd z Grzywny (powrót z kościoła)

 

Alicja Ciesielska

Ewa Kalinowska

Aleksandra Przybysz

Anna Żakowiecka – Brucka

Beata Przybyła

 

 

 

 

 

 

 

Środa

18.03.2015

 

III – VI

 

10.00 – 11.45

 

64 uczniów

 

9.30 – Ostaszewo

9.45 - Grzywna

 

11.40 – wyjazd z Grzywny

Anna Żakowiecka – Brucka

Alicja Ciesielska

Zenona Wilczewska

Milena Szyderska 

Jolanta Siwek

Anna Górska

 

,,0’’ - II

 

12.15 – 13.45

 

46 uczniów

 

11.45 – Zęgwirt

11.50 – Wytrębowice

11.55 – Julianka

12.00 - Ostaszewo

12.15 – Grzywna

13.45 – wyjazd z Grzywny (powrót z kościoła)

 

Aleksandra Przybysz

Ewa Kalinowska

Monika Wysakowska

Elżbieta Belzyt   

Beata Przybyła

 

 


HARMONOGRAM PRACY W CZASIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

16.03.2015 – 18.03.2015

Przywóz uczniów - zgodnie z rozkładem jazdy autobusów szkolnych

Data/godzina

Klasy

Przywóz/ ilość uczniów

Rodzaj zajęć

Odpowiedzialni

 

16.03.2015

 

7.30 – 9.30

 

 

 

III – VI

 

 

25

 

 

Świetlica

 

Zenona Wilczewska

 

Aleksandra Przybysz

 

17.03.2015

 

7.30 – 9.30

 

 

 

III – VI

 

 

25

 

Konkurs ,,Świetlik’’

Świetlica

 

Anna Wińska

 

Monika Wysakowska

 

18.03.2015

 

7.30 – 9.30

 

 

 

III - VI

 

 

25

 

 

Świetlica

 

Anna Żakowiecka – Brucka

 

Alicja Ciesielska

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów


W związku z pytaniami dotyczącymi podręczników dla klasy I informujemy, że rodzice zakupują tylko podręczniki do religii.


Rządowy program pomocy uczniom
WYPRAWKA SZKOLNA 2014


W sekretariacie szkoły można odbierać wnioski
o przyznanie pomocy finansowej
w ramach programu "Wyprawka szkolna".
Wniosek oraz niezbędne informacje dostępne są w szkole
oraz na stronie internetowej.


·        W sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły jest do pobrania druk wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów:

- klas II – III oraz klasy VI,

- słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z wyżej wymienionych,

którzy w roku szkolnym 2014/2015 będą uczniami Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

 

·  Kryterium dochodowe dla uczniów klasy II-III i VI zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami, a także uczniów klas II-III i VI z rodzin gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa (m.in. bezrobocie, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm).

 

·        Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (zakład pracy, pomoc społeczna, ZUS, itd.).
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku uczniów klas II-III i VI przekraczających kryterium dochodowe, gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

 

·        Jednym z warunków do uzyskania pomocy jest posiadanie dowodu zakupu podręczników, tj. faktury wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunku, paragonu.

 

Wnioski należy składać w Szkole Podstawowej w Ostaszewie do dnia 5 września 2014 r. (piątek).Szczegółowych informacji udzielamy w kancelarii szkoły:

tel. 56  674 02 56
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Ostaszewo 42
87-148 Łysomice

PLIK DO POBRANIA: Wniosek "Wyprawka szkolna" 2014


Informujemy, że rządowy program pomocy WYPRAWKA SZKOLNA 2014, 

dotyczy dofinansowania do podręczników uczniom rozpoczynającym naukę

w roku szkolnym 2014/2015 w klasie II, III oraz VI.

Bezpłatny podręcznik  MEN w roku szkolnym 2014/2015

zapewniony będzie uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I.

Harmonogram dostępu do bezpłatnego podręcznika,

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Szczegóły dotyczące w/w informacji będą dostępne od 18 sierpnia 2014 r. 

w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej. 
Dla zdrowia naszych uczniów ważne jest wyposażenie ich w odpowiednie plecaki, tornistry 

oraz częste kontrolowanie ich zawartości, w celu uniknięcia noszenia zbędnych rzeczy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat:


                                                        Szanowni Rodzice!

                                            W związku z informacjami dotyczącymi                

                                          korzystania przez uczniów naszej szkoły

                  z kont na FACEBOOKU, informujemy, że:

                 - zgodnie z regulaminem FACEBOOKA

                  (pkt.5 ust. 4) : ,,zabronione jest korzystanie

                         z FACEBOOKA przez osoby poniżej 13 roku życia’’.

W związku z tym prosimy rodziców o likwidację kont dzieci poniżej tego wieku.24.10.2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

11 października Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r., zwaną ustawą sześciolatkową.
W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań dotyczących edukacji najmłodszych, w imieniu Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas przesyłam Państwu list zawierający informacje dotyczące ww. przepisów oraz apel o właściwe przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.

Z poważaniem

Anna Wesołowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania
Informacja na temat ewaluacji zewnętrznej,
która odbyła się w naszej szkole w czerwcu br.

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku
- "WYPRAWKA SZKOLNA"

W sekretariacie szkoły można odbierać wnioski
o przyznanie pomocy finansowej
w ramach programu "Wyprawka szkolna".
Wniosek oraz niezbędne informacje dostępne są w szkole
oraz na stronie internetowej.


I N F O R M A C J A

        W sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły jest do pobrania druk wniosku
o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów:

- klas I - III oraz klasy V,

- słabo widzących,

- niesłyszących,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest jedna z wyżej 
wymienionych,

którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczniami Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.

·        Kryterium dochodowe dla uczniów klasy I zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe dla uczniów klas II-III i V zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami, a także uczniów klas I-III i V z rodzin gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa (m.in. bezrobocie, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm itp.).

·        Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (zakład pracy, pomoc społeczna, ZUS, itd.).
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku uczniów klas I-III i V przekraczających kryterium dochodowe, gdzie występuje szczególna sytuacja życiowa, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

·        Wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

     do dnia 6 września 2013 r. (piątek).

Jednym z warunków do uzyskania pomocy jest posiadanie dowodu zakupu podręczników, tj. faktury wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunku, paragonu.


Szczegółowych informacji udzielamy w kancelarii szkoły:

tel. 56  674 02 56
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Ostaszewo 42
87-148 Łysomice
Szanowni Państwo

Od dnia 6 maja 2013 roku zgodnie z decyzją organu prowadzącego szkołę następuje zmiana organizacji czasu pracy szkoły:

 

L.p.

 

Ważne informacje

 

1.

 

Zajęcia lekcyjne będą rozpoczynać się o godzinie 8.00.                    Rozkład czasu pracy w załączeniu.

 

2.

 

Od dnia 6 maja 2013 roku następuje zmiana przewoźnika dowożącego uczniów do szkoły.

 

3.

 

Aktualny przewoźnik - VEOLIA.

 

4.

 

Dokumentami upoważniającym ucznia do korzystania z autobusu będą bilet miesięczny i ważna legitymacja szkolna. Ponadto bilet miesięczny  upoważnia ucznia do przejazdu na określonej trasie we wszystkie dni tygodnia zgodnie z rozkładem jazdy autobusu VEOLIA.

 

5.

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego upoważnia bilet miesięczny.

 

6.

 

Koszt zakupu biletów miesięcznych pokrywa Gmina Łysomice.

 

7.

 

W czasie dowozu i odwozu uczniów do szkoły i ze szkoły w autobusach będą obecne opiekunki.

 

8.

 

Przystanki autobusowe:

Wytrębowice - I – Wiata (nowe osiedle)

                      - II – świetlica

                      - III – Wiata (Julianka)

Zęgwirt – I – skrzynki

              - II – skrzyżowanie

              - III – tablica sołecka

 

9.

 

Rozkład jazdy autobusów na tablicach informacyjnych przy przystankach autobusowych.

 

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny.
Telefony do szkoły – 56 674 00 31 / 56 674 02 56

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, Ostaszewo 42, 87-148 Łysomice